Васпитно-образовни рад

Цјеловити развојни

Цјеловити развојни програм је програм који осигурава повољне услове за цјеловит развој дјеце од 6. мјесеци до поласка у школу, јер утиче на комплетан психо-физички раст и развој предшколског дјетета, осигурава најповољнији раст и развој дјеце, утиче на срећу дјеце и на каснију успјешност дјеце у школи и животу.

Специјализовани

Специјализовани развојни програми, према интересовањима, потребама и способностима дјеце имају за циљ богаћење садржаја васпитно- образовног рада и свестрани развој дјетета.

Специјализовани програми садрже континуиране или повремене активности које се у Центру организују један до два пута седмично у трајању једне до двије активности у складу са потребама дјеце и жељама родитеља које сe утврђују на родитељским састанцима. Дуги низ година то су: хор, физичко, глума, енглески и фолклор. Остварена је сарадња и са логопедима, а родитељима је олакшано да дјеца за вријеме боравка у Установи, похађају логопедске третмане.

Програм пред полазак у школу

У сарадњи са Министарством просвјете и културе РС, дуги низ година, организујемо Програм припреме у години пред полазак у школу, за дјецу која нису била обухваћена ни једним обликом предшколског васпитања и образовања.

Циљ припремног предшколског програма је припрема дјеце за полазак у школу на начин да се допринесе њиховој зрелости за живот и рад какав их очекује у школи, а овај циљ се остварује у оквиру општег циља предшколског васпитања тј. доприноси се целовитом развоју детета стварањем услова и подстицаја који ће омогућити да свако дјете развија све своје потенцијале, проширује своја искуства, изграђује сазнања о себи, другим људима и свету око себе, као основа за стицање нових облика учења сазнавања и понашања.